Tisztelt Szülők! A tanulók hiányzásával, a hiányzások igazolásával és a hiányzás mértékének következményeiről a következő tájékoztatást adom. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51.§ (2) pontja alapján, ha a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.

TANULÓI HIÁNYZÁSOK

(2020.11.19)

Tisztelt Szülők!

A tanulók hiányzásával, a hiányzások igazolásával és a hiányzás mértékének következményeiről a következő tájékoztatást adom.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51.§ (2) pontja alapján, ha a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

  1. a tanuló beteg volt és azt orvosi igazolással igazolja,
  2. a tanuló hatósági intézkedés miatt hiányzik (pl. hatósági karanténba került),
  3. az általános iskola 7-8. évfolyamos tanulója tanítási évenként legfeljebb két alkalommal pályaválasztási céllal marad távol, és a részvételt a szervező intézmény által kiállított igazolással igazolja,
  4. a tanuló engedélyt kapott a távolmaradásra. (Az intézményvezető saját hatáskörben igazolhat hiányzást a szülő által írásban benyújtott kérelem alapján, abban az esetben, ha nem várt családi esemény -költözés, haláleset, esküvő- következik be. Ezekben az esetekben néhány napot igazol az intézményvezető.)

Házirendünk értelmében a szülő is igazolhatja gyermeke távollétét tanévenként legfeljebb 5 alkalommal.

EMMI által kiadott, a 2020/2021. tanévben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó intézkedési terv szerint igazolt hiányzásnak kell tekintenünk annak a tanulónak az iskolai hiányzását is, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt és erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja.

A tanuló tankötelezettségét egyéni tanulói munkarendben (magántanulóként) is teljesítheti. Ebben az esetben a tanuló fel van mentve a tanórák látogatás alól. Az ezzel kapcsolatos kérelmet az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani elbírálásra. Az egyéni munkarend a jövőre nézve engedélyezhető csak, a tanuló múltbeli hiányzásainak igazolására az egyéni munkarend ezért nem alkalmazható. A tanuló köteles iskolája tanóráit és egyéb foglalkozásait látogatni a kérelemmel kapcsolatos döntés meghozataláig. Az egyéni munkarendben tanuló diák félévkor és év végén osztályozó vizsgát köteles tenni.

A tanulói hiányzás igazolásának fontossága mellett felhívom a figyelmüket a hiányzás mértékének következményeire is.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51.§ (7) és (8) pontja alapján, ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén osztályozó vizsgát kell tennie. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

Megértésüket ezúton köszönöm.

Kiskunlacháza, 2020. november 18.

Tisztelettel:

Baranyi Béla

mb. intézményvezető