Kedves Szülők! Kedves Diákok! 2021. március 8. napjától 2021. március 31-ig az iskolánkban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a

TÁJÉKOZTATÓ

szülők, tanulók számára

A KISKUNLACHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIGITÁLIS MUNKARENDJE

Kedves Szülők!
Kedves Diákok!

A köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 17/2021. (III.5.) számú EMMI határozatában foglaltakra tekintettel, 2021. március 8. napjától 2021. március 31-ig az iskolánkban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik. A digitális munkarendben a pedagógusok otthonukból végzik munkájukat, a tanulók pedig otthonukban tanulnak. A tanulók a tananyagot digitális támogatással kapják meg.

2021. március 8-tól 2021. március 31-ig intézményünkben az OFFICE 365 rendszer TEAMS alkalmazásának kötelező és kizárólagos használatával valósul meg a digitális munkarendben történő nevelés-oktatás, amely megfelel az átláthatóság és az ellenőrizhetőség kritériumainak is. Az alkalmazás használatával kapcsolatban felhasználói útmutató készült a tanulók és a szülők számára is, amelyet a KRÉTA rendszerben, a honlapon és a közösségi oldalon is közzéteszünk.

Fenti rendszer alkalmazásának használata mellett, a KRÉTA rendszert is használjuk az alábbi ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOK elvégzésére.

A KRÉTA rendszerben az órákat továbbra is naplózzák a pedagógusok. A tanórák anyagát minden pedagógusnak, az óra megkezdése előtt, fel kell töltenie, pontos és részletes magyarázattal, útmutatóval ellátva. A tanulók és szüleik tájékoztatása érdekében be kell írni a tanóra megkezdése előtt a házi feladatokat a „Házi feladatok” felületre is, ahol a kiadott feladatokat, illetve a digitális tananyagok linkjeit kell megjeleníteni, ezzel lehetővé téve, hogy e felületről a tanulók később is visszakereshessék az adott órára vonatkozó információkat.

A DIGITÁLIS MUNKAREND továbbra is a KRÉTA rendszerben feltöltött ÓRARENDEK alkalmazásával valósul meg mind a tanuló, mind a pedagógusok számára. Ezáltal mindenki számára (pedagógus, tanuló, szülő) egyértelmű, hogy az órarend szerint az adott osztálynak, adott napon, adott órában a tantárgyat tanító pedagógus pl. online oktatást tart, tananyagot, feladatot küld stb. A pedagógusnak abban az időpontban, amikor órarend szerint órája van, rendelkezésre kell állnia a bevezetett rendszeren keresztül, hogy a tananyag feldolgozásában segítséget tudjon nyújtani a hozzá forduló tanulóknak, szülőknek. A tananyagot minden pedagógusnak, az óra megkezdése előtt, fel kell töltenie bevezetett rendszerbe, pontos és részletes magyarázattal, útmutatóval ellátva. A digitális munkarend így továbbra is igazodik a tanulók megszokott életritmusához.

FONTOS VÁLTOZÁS, hogy a tanórák 2/3-át online (videó óra) formában kell megtartania a pedagógusnak minden, a csoportba, illetve osztályba járó tanuló részvételével. Azt a tanulót, aki nem vesz részt, nem csatlakozik az online tanórákhoz hiányzónak kell jelölni. A diáknak a mulasztását az osztályfőnök felé igazolnia kell. Igazolt hiányzásnak számít:

  • a tanuló betegsége;
  • rendkívüli családi esemény;
  • internettel kapcsolatos problémák;
  • eszközhiány (van eszköz, de az adott időben más családtag használja);
  • eszköz meghibásodása.

Amennyiben lehetséges, a szaktanárt már a tanóra megkezdése előtt értesíteni kell a hiányzásról.

Amennyiben a pedagógus online tanórát tart, legalább egy nappal előtte, értesíteni kell az érintett osztály/csoport tanulóit a Teams/Csevegés és a Kréta/Elektronikus üzenetek menüpontban. Az online órák időpontját akár előre több héttel is megadhatják a pedagógusok a tanulóknak.

Általánosságban, a tanítás – tanulás 8:00 és 16:00 óra között szerveződik a digitális oktatásban. Az órarend minimális mértékben változik, a 0. tanítási órák nem lesznek megtartva. Az ebben az idősávban megtartott tanórán kívüli foglakozások új időpontját vagy esetleges felfüggesztését 2021. március 10-én tesszük közzé. A tananyag feldolgozását, a feladatok megoldását a délutáni időszakban, a 14:00-16:00 óra közötti idősávban segítik a napközis és tanulószobai foglalkozást tartó csoportvezető pedagógusok a csoportjukba tartozó tanulóknak.

Kizárólag azoknál a tanulóknál támogatott a fenti rendszertől eltérő, más alkalmazások használata, valamint az analóg megoldások előtérbe helyezése, akiknek a speciális helyzetüknél fogva nem állnak rendelkezésükre azok az eszközök, amelyekkel be tudnak kapcsolódni a digitális oktatásba. Az analóg (postai úton történő tananyagküldés) módon történő oktatásban, a szaktanárok által készített tananyagot az osztályfőnökök összegyűjtik és megküldik e-formátumban az iskola titkárságára, ahonnan hetente egy alkalommal felbélyegzett válaszborítékkal ellátott levélben továbbítjuk azoknak a tanulóknak a számára, akik nem tudnak bekapcsolódni a digitális oktatásba.

A digitális munkarendben történő oktatás során a TANULÓ érdekeit és terhelhetőségét együttesen kell szem előtt tartanunk, mivel ebben az oktatási formában a tananyag feldolgozását, megértését, a feladatok megoldását, az egész tanulási-tanítási folyamatot irányító pedagógus nincs olyan mértékben jelen, mint a hagyományos oktatási formában. Ennek figyelembe vételével, minden pedagógusnak át kell gondolnia tanítási-tanulási folyamatot, a kiküldendő, feldolgozandó tananyag mennyiségét, a házi feladatokat, és szakmai munkát a jelen helyzethez kell igazítania. A pedagógusok a jelen helyzetre, a tanulók életkori sajátosságaira, valamint a tanítandó tananyagra tekintettel szabadon döntenek arról, hogy milyen módszert használnak a hatékony és sikeres gyermekközpontú tanítási-tanulási folyamatban a digitális oktatás során, hogy az adott feladat elvégezhető legyen.

Pedagógiai Programunk alapján a tanulóink előrehaladását, tanulmányi munkáját rendszeresen ellenőrizni, értékelni kell a digitális munkarend alatt is. Mivel adott (1-8.) évfolyamok követelményei nem változtak, így a Pedagógiai Programban meghatározott számú érdemjeggyel kell a tanulónak rendelkeznie. Az egyéni munkarendben tanuló diákok bekapcsolódhatnak a digitális oktatásba, részt vehetnek az online tanórákon, azonban az év végén osztályozó vizsgát kell tenniük. Az egyéni munkarendben tanuló diákok érdemjeggyel nem értékelhetők a Kréta naplóban.

A tanulók ellenőrzése történhet online tesztekkel, PPT-k készítésével, házi dolgozat íratásával, beküldendő írásbeli feladatokkal, online szóbeli feleletekkel, projektmunka elvégzésével. Az ellenőrzés típusáról a pedagógus dönt. Az érdemjeggyel történő értékelést, a pedagógusnak előre jeleznie kell a diákok felé legalább 1 héttel. A diáknak az előre jelzett dolgozatokra fel kell készülnie, meg kell oldania a feladatokat, és be kell küldenie a pedagógus által meghatározott időpontra. A pedagógusnak kötelessége a megíratott számonkérést egy héten belül javítania, az érdemjegyet pedig a KRÉTA rendszer naplójába feltölteni. Amennyiben megoldható, a digitális rendszeren keresztül, a javított dolgozatot vissza kell küldeni a diáknak.

Az intézmény iskolapszichológusa a digitális munkarendben is elérhető a gyermekek, pedagógusok és a szülők számára. A megkereséseket a posztos.katalin@lachazaiskola.hu e-mail címre kell küldeni.

A pedagógiai szakszolgálati intézmények és az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok tevékenységüket szintén a személyes találkozást helyettesítő, alternatív technikák alkalmazásával valósítják meg, melyről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

A tanulókkal és szülőkkel történő kommunikációra, kapcsolattartásra intézményünk elsődleges csatornaként a KRÉTA e-Ügyintézés Üzenetek funkcióját használja, de nem kizárólagos jelleggel. Az információkat az intézmény honlapján (www.lachazaiskola.hu) és közösségi oldalán (facebook.com/lachazaiskola) is megosztjuk. Amennyiben a szülőknek problémái adódnak a KRÉTA rendszerbe történő belépéssel azt a titkarsag@lachazaiskola.hu e-mail címen jelenthetik be. Minden diákunk rendelkezik érvényes felhasználónévvel és jelszóval az alkalmazások használatához. A tanulóknak a saját (név@lachazaiskola.hu) e-mail címüket is figyelniük kell, mert a digitális munkarendben történő oktatás során ezen keresztül is küldenek a pedagógusok információkat, anyagokat.

Kérjük a szülőket, hogy segítsenek gyermekeiknek az otthoni munkarend és időrend kialakításában. Örömmel várunk és fogadunk minden jobbító szándékú észrevételt és visszajelzést! Az elmúlt egy esztendőben már bizonyítottuk, hogy közös összefogással sikeresen meg tudjuk oldani az előttünk álló feladatokat, a jelenlegi helyzetben is erre kérek mindenkit.

Kérek mindenkit, vigyázzon magára, vigyázzon a családjára, vigyázzunk egymásra!

Segítő együttműködésüket a nevelőtestület nevében ezúton is köszönöm.

Kiskunlacháza, 2021. március 5.

Baranyi Béla s.k.

intézményvezető