Tisztelt Szülők! Ezúton tájékoztatom Önöket a középfokú felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról, határidőkről. A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza. Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető valamennyi információ a középfokú felvételi eljárással kapcsolatban az alábbi linken is:

FELVÉTELI ELJÁRÁS A 2022-2023-AS TANÉVBEN

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket a középfokú felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról, határidőkről. A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza. Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető valamennyi információ a középfokú felvételi eljárással kapcsolatban az alábbi linken is:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA

A középfokú iskolák 2022. október 20-ig nyilvánosságra hozták felvételi tájékoztatójukat és meghatározták tanulmányi területeiket, amelyekre a felvételi eljárás során jelentkezőket fogadnak.

Abban az esetben, ha a tanulmányi területek között szerepel olyan, amelynek szövege tartalmazza a „központi írásbeli vizsga eredménye” szövegrészt, mert a felvételi kérelmek elbírálása részben a központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik, úgy a tanulónak 2022. december 2-ig egyénileg kell jelentkeznie a vizsgára. Ez a jelentkezés csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a középfokú iskolákba való jelentkezéssel, amelynek határideje 2023. február 22.

Az írásbeli vizsgára történő jelentkezésre szolgáló „JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA” nyomtatványt abba a vizsgát meghirdető középiskolába kell a benyújtani, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni a diák. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.

Intézményünkben a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezési lapokat a 8. évfolyamra járó tanulóknak az osztályfőnökök osztják ki és gyűjtik össze 2022. november 29-ig (kedd), majd központilag küldjük el a középiskolákba. Abban az esetben, ha a szülő a jelentkezési lapot személyesen szeretné leadni a kiválasztott középiskolába, a középfokú iskolákba történő jelentkezések leadásáról az adott középiskola honlapjáról előzetesen tájékozódni kell. Az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a szülők már elektronikusan is előállíthatják és közvetlenül a kiválasztott vizsgaszervező intézménybe elektronikus úton továbbíthatják a tanuló jelentkezési lapját. A program használata egyszerű, ügyfélkapus regisztrációhoz kötött. A felhasználókat a kitöltés folyamatában videóútmutató segíti. Az ügyfélkapu hozzáféréssel nem rendelkező szülők természetesen az űrlapot továbbra is kitölthetik hagyományos módon. A jelentkezési lap a Hivatal honlapjáról (www.oktatas.hu) pdf formátumban a KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső program írásbeli vizsgahelyszín kereső részének megnyitásától – várhatóan 2022. november közepétől – lesz letölthető.

A központi írásbeli vizsgákra vonatkozóan részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf

A központi írásbeli vizsga időpontjai

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan egységesen: – 2023. január 21-én 10.00 órától, – a pótló írásbeli vizsgát 2023. január 31-én 14.00 órától kell megszervezni. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – vigyenek magukkal.

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti.

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2023. február 10-éig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó értékelő lapot minden tanulónak átadja. Ha a felvételi követelmények között a központi írásbeli vizsga szerepel, úgy a jelentkezési lap mellé a központi írásbeli vizsga értékelő lapjának másolatát mellékelni kell. Az értékelő lap eredeti példánya a jelentkezőnél marad.

Helyi felvételi (szóbeli) vizsgát csak az a középiskola szervezhet, amelyik előírta a felvételi tájékoztatójában. Ezek a vizsgák 2023. február 27 – március 14. között tarthatók meg. Szóbeli vizsgát minden megjelölt középiskolában külön-külön kell tenni, amennyiben az a középfokú intézményben elő van írva.

A jelentkezési lapok és a tanulói adatlap általános iskolai továbbításának határideje 2023. február 22.  Jelentkezési lapot több középiskolába is be lehet nyújtani A sorrend meghatározása a tanulói adatlapokon történik, amelyet a Felvételi Központba a kell elküldeni. A felvétel a rangsor alapján történik. A módosításra a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben van lehetőség 2023. március 21-én és 22-én a felvételi lapok kitöltésével megegyező módon, azaz: A módosítás során tanulmányi területet törölni nem lehet, azonban azok eredetileg beírt sorrendje átalakítható, illetve új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon szerepelt. Új tanulmányi terület csak a programfelületen korábban már rögzített iskolákon belül, és csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni!

A tanulók és az általános iskolák tájékoztatása a középfokú felvételi eljárás eredményéről

A felvételire jelentkező minden tanulónak a jelentkezési lapon megjelölt értesítési címére 2023. április 28-áig minden olyan középfokú iskola írásbeli értesítést küld, ahová jelentkezési lapot adott be. Az általános iskola értesítése jegyzék formájában is történhet.

A rendkívüli felvételi eljárás

 Ha az általános felvételi eljárás időszakában a tanuló nem nyert felvételt egyetlen középfokú iskolába sem, akkor használja ki a 2023. május 8-án kezdődő, és augusztus 31-ig a rendkívüli felvételi időszakot. Ekkor a továbbtanulás intézése már egyénileg, közvetlenül a középfokú iskolákban való jelentkezéssel, egyeztetéssel történik. A rendkívüli felvételi eljárás már nem része a középfokú intézmények felvételi információs rendszerének (KIFIR), de a Hivatal segítséget nyújt azzal, hogy azoknak a középfokú iskoláknak az adatait, ahol a felvettek alacsony száma miatt rendkívüli felvételi eljárást kell kiírni, tájékoztatásul közzéteszi a honlapján (www.oktatas.hu).

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban

A különleges bánásmódot igénylő tanulókat a középfokú felvételi eljárás során megillető kedvezményeket az érvényes szakértői vélemény tartalmazza. Az SNI tanulóknak és szüleiknek még jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt tájékozódniuk kell, hogy az az iskola, ahová a tanuló februárban majd be kívánja adni a jelentkezését (továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola), milyen − az SNI tanulókra vonatkozó − speciális elbírálási szabályokat határoz meg. Az SNI-s tanuló tehát a szakértői véleményben leírtak alapján a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli felmentését, az írásbeli vizsgát szervező középiskolától nem.

A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához A kérelmet a vizsgaszervező iskola igazgatója bírálja el. Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést.

Az SNI tanulót megillető kedvezmények lehetnek a középfokú felvételi eljárás során:

– egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből mentesítés az értékelés és a minősítés alól,

– hosszabb felkészülési idő a vizsga során (pl.: szóbeli vizsga során),

– biztosítani kell az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközöket,

– a vizsgaszervezéssel alkalmazkodni kell az adottságaihoz.

 A BTMN tanulót megillető kedvezmények lehetnek a középfokú felvételi eljárás során:

– hosszabb felkészülési idő a vizsga során (pl.: szóbeli vizsga során),

 – biztosítani kell az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközöket,

– a vizsgaszervezéssel alkalmazkodni kell az adottságaihoz.

Részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kulonleges_banasmodot_igenylo_tanulok.pdf

Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról

A gyermek iskolájának és életpályájának megválasztása tekintetében a szülő(k) (ha a kiskorú gyámság alatt áll, a gyám) és a gyermek közösen döntik el, hogy a gyermek milyen életpályára kerüljön. A szülő(k) közös felelőssége tehát a tanuló továbbtanulásának megválasztása, az azzal kapcsolatos megegyezés, együttműködés. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint ezért a kiskorú felvételi lapjait mind a két szülő, továbbá -ha a jelentkező a tizennegyedik életévét betöltötte – a jelentkező írja alá.

Abban az esetben, amikor a szülők nem élnek együtt, de a különélő szülő is jogosult a szülői felügyeleti jog gyakorlására (azaz a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot), akkor a különélő szülőnek a felvételi lapokat – a gyermeket nevelő szülő mellett – szintén alá kell írnia. Ha a szülők nem tudnak megegyezni az iskolaválasztásban, a vitás kérdésben a gyámhatóság joga dönteni. A szülők közötti megegyezés, illetve a gyámhatósági döntés hiánya akadályozza a tanuló részvételét a felvételi eljárásban, mert az Oktatási Hivatal a jelentkező tanulói adatlapját nem dolgozhatja fel, vagyis a jelentkező esetében – annak ellenére, hogy az egyes intézmények felvételi eljárásában részt vett – a felvételi végeredmény megállapítására nem kerül sor.

Abban az esetben, amikor a különélő szülő szülői felügyeleti joga gyakorlására nem jogosult, a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő egyedül is aláírhatja a jelentkezési lapot,

azonban igazolnia kell azt a tényt, hogy a másik szülő aláírására nincs szükség.

A felvételi lap aláírásról szóló részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_felveteli_lapok_alairasa.pdf

A középfokú felvételi eljárással kapcsolatos időpontok a 2022-2023-as tanévben

2022. december 2.: Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára.

2023. január 21. 10.00 óra: Központi írásbeli felvételi vizsga.

2023. január 31. 14.00 óra: Pótló központi írásbeli felvételi vizsga.

2023. február 10.: Értesítés az írásbeli eredményekről.

2023. február 22.: Jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskolákba, tanulói adatlapok továbbítása az Oktatási Hivatalnak.

2023. február 27.–március 14.: Szóbeli vizsgák a felvételi eljárás keretében.

2023. március 21-22.: Megjelölt középiskolák sorrendjének módosítása.

2023. április 28.: Felvételi eredményekről az értesítés megküldése a középiskolák részéről.

2023. május 8.-augusztus 31.: Pótfelvételi jelentkezések.

2023. június 21-23.: Beiratkozás a középfokú iskolákba.

EGYÉB TÁJÉKOZÓDÓ LINKEK

Az alábbi linken elérhető az a kereső program, amelynek segítségével a leendő középiskolások és szüleik kereshetnek a középfokú iskolák által meghirdetett tanulmányi területek között, és letölthetik az őket érdeklő középfokú intézmények felvételi tájékoztatóit.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/KIFIR_TT_felveteli_taj_es_kereso

Tájékoztató az általános iskolák 8. évfolyamos tanulói számára

Tájékoztató a 8-6 évfolyamos gimnáziumokba felvételizőknek

A beiskolázással kapcsolatos feladatok, határidők a 2022/2023. tanévben, és a feladatok időrendi áttekintése

Felvételi a középfokú iskolákban a 2022/2023. tanévben

Adatvédelmi tájékoztató a középfokú felvételi eljárás során kezelt személyes adatokról

– PMKIK honlap:

http://www.pmkik.hu/web/szakkepzes

– Nemzeti pályaorientációs portál:

https://palyaorientacio.munka.hu/

Végül az elmúlt évek tapasztalatai alapján szeretném arra kérni Önöket, hogy a tanulmányi területek megjelölése során kellő körültekintéssel járjanak el. A tanulmányi területek sorrendjére vonatozó döntés meghozatala során a tanulók estében reméljék a legjobb eredményt, de készüljenek fel arra is, hogy gyermekük esetleg nem kerül be az általa leginkább vágyott intézménybe. Minden szempontot mérlegelve alkossák meg a megjelölni kívánt intézmények és tanulmányi területek sorrendjét. A tanulói adatlapon kialakított rangsor végén célszerű olyan tanulmányi területeket is megjelölni, amelyek a tanuló számára kisebb kihívást jelentenek ugyan, de a hosszabb távú céljai megvalósítását még mindig jobban segítik, mint egy esetleg sikertelen felvételit követően az üresen maradt férőhelyek közül kiválasztható, kényszer szülte iskolaválasztás.

Segítő együttműködésüket ezúton is köszönöm!

Kiskunlacháza, 2022. október 28.

Baranyi Béla s.k.

intézményvezető