Tisztelt Szülők! Ezúton tájékoztatom Önöket a középfokú felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról, határidőkről. Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető valamennyi szükséges információ a középfokú felvételi eljárással kapcsolatban.

Továbbtanulási tájékoztató

8. évfolyam

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket a középfokú felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról, határidőkről. Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető valamennyi információ a középfokú felvételi eljárással kapcsolatban az alábbi linken is:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA

A középfokú iskolák október 20-ig nyilvánosságra hozták felvételi tájékoztatójukat és meghatározták tanulmányi területeiket, amelyekre a felvételi eljárás során jelentkezőket fogadnak.

Abban az esetben, ha a tanulmányi területek között szerepel olyan, amelynek szövege tartalmazza a „központi írásbeli vizsga eredménye” szövegrészt, mert a felvételi kérelmek elbírálása részben a központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik, úgy a tanulónak 2023. november 30-ig egyénileg kell jelentkeznie a vizsgára. Ez a jelentkezés csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a középfokú iskolákba való jelentkezéssel, amelynek határideje 2024. február 21.

Az írásbeli vizsgára történő jelentkezésre szolgáló „JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA” nyomtatványt abba a vizsgát meghirdető középiskolába kell a benyújtani, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni a diák. Az űrlap kitölthető elektronikusan Ügyfélkapu azonosítást követően az erre szolgáló program használatával vagy hagyományosan papír alapon. Amennyiben az elektronikus kitöltést választják, a jelentkezési lap továbbítása is közvetlenül, elektronikusan történik a vizsgaszervező intézmény részére. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.

Intézményünkben a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezési lapokat a 8. évfolyamra járó tanulóknak az osztályfőnökök osztják ki és gyűjtik össze 2023. november 27-ig (hétfő), majd központilag küldjük el a középiskolákba. Abban az esetben, ha a szülő a jelentkezési lapot személyesen szeretné leadni a kiválasztott középiskolába, a középfokú iskolákba történő belépés feltételeiről az adott középiskola honlapjáról előzetesen tájékozódni kell. A jelentkezési lap a Hivatal honlapjáról (www.oktatas.hu) pdf formátumban a KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső program írásbeli vizsgahelyszín kereső részének megnyitásától – várhatóan 2023. november közepétől – lesz letölthető.

A központi írásbeli vizsgákra vonatkozóan részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/6._KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf

SNI-s, BTMN-es TANULÓK

A sajátos nevelési igényű (SNI), valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) jelentkezőre a középfokú felvételi eljárás szempontjából speciális eljárási szabályok vonatkoznak. Azt, hogy az adott tanuló különleges bánásmódot igénylő tanulónak (SNI-s, BTMN-es) minősül a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága az ún. szakértői véleménybe foglalva állapítja meg. A szakértői vélemény tartalmazza mindazoknak a mentességeknek és kedvezményeknek a körét is, amelyek a tanulót a tanulmányai és a központi írásbeli vizsga során megilletik. A kedvezmények és mentességek a középfokú felvételi eljárás során csak az érvényes szakértői vélemények birtokában érvényesíthetők. Ezek érvényesítéséhez a központi írásbeli vizsga jelentkezési lapjának mellékletét képező „SZÜLŐI KÉRELEM A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA SPECIÁLIS VIZSGAKÖRÜLMÉNYEINEK BIZTOSÍTÁSÁRA” című dokumentum kitöltésére és a vizsgaszervező középfokú intézményhez történő benyújtására van szükség. Az elektronikus űrlapkitöltő programot választók esetében a speciális vizsgakörülményekre vonatkozó kérések rögzítése is a programfelületen történik.

Részletesen https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/7._KIFIR_kulonleges_banasmodot_igenylo_tanulok.pdf

link alatt elérhető dokumentumban tájékozódhatnak.

JELENTKEZÉSI LAPOK ALÁÍRÁSA

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint a kiskorú felvételi lapjait mind a két szülő, továbbá -ha a jelentkező a tizennegyedik életévét betöltötte – a jelentkező írja alá.

Abban az esetben, amikor a szülők nem élnek együtt, de a különélő szülő is jogosult a szülői felügyeleti jog gyakorlására (azaz a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot), akkor a különélő szülőnek a felvételi lapokat – a gyermeket nevelő szülő mellett – szintén alá kell írnia. Ha a szülők nem tudnak megegyezni az iskolaválasztásban, a vitás kérdésben a gyámhatóság joga dönteni. A szülők közötti megegyezés, illetve a gyámhatósági döntés hiánya akadályozza a tanuló részvételét a felvételi eljárásban!

Amennyiben a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülők egyike a felvételi lap aláírásában akadályoztatva van, az általa adott, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás birtokában a másik szülő a felvételi lapot helyette aláírhatja.

Abban az esetben, amikor a különélő szülő szülői felügyeleti joga gyakorlására nem jogosult, a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő egyedül is aláírhatja a jelentkezési lapot, azonban igazolnia kell azt a tényt, hogy a másik szülő aláírására nincs szükség.

A felvételi lap aláírásról szóló részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/1._KIFIR_felveteli_lapok_alairasa.pdf

FONTOS HATÁRIDŐK

A 2023/2024-es tanév rendjéről szóló 30/202. (VIII.22.) BM rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza a beiskolázással kapcsolatos határidőket.

2023. november 30.: Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára (6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra).

2024. január 20. (10 óra): Központi írásbeli felvételi vizsga (6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra).

2024. január 30. (14 óra): Pótló központi írásbeli felvételi vizsga.

2024. február 9.: A középiskolák értesítik a tanulókat az írásbeli felvételi eredményekről.

2024. február 21.: Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat a középiskolákba.

A középfokú felvételi eljárás során az általános iskolák 8. évfolyamának tanulói számára a felvételi lapok kitöltését és a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt – az előző tanévi eljáráshoz hasonlóan – a tanuló általános iskolája intézi. Intézményünk a felvételi lapokat a szülőtől papír alapon fogja bekérni és ezek alapján rögzítik az osztályfőnökök az adatokat. Az ezzel kapcsolatos feladatokról, határidőkről 2024. januárban tájékoztatom Önöket.

2024. március 4.-március 20.: Szóbeli meghallgatások a középiskolákban.

2024. április 8-10.: Megjelölt középiskolák sorrendjének módosítása.

2024. május 2.: A középiskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról az értesítőt a jelentkezőknek.

2024. június 26-28.: Beiratkozás a középfokú iskolákba.

2024. május 6.-augusztus 31.: Rendkívüli felvételi eljárás

EGYÉB TÁJÉKOZÓDÓ LINKEK

– Az alábbi linken elérhető az a kereső program, amelynek segítségével a leendő középiskolások és szüleik kereshetnek a középfokú iskolák által meghirdetett tanulmányi területek között, és letölthetik az őket érdeklő középfokú intézmények felvételi tájékoztatóit.

https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso/

Tájékoztató az általános iskolák 8. évfolyamos tanulói számára

Tájékoztató a 6-8 évfolyamos gimnáziumokba felvételizőknek

A beiskolázással kapcsolatos feladatok, határidők a 2023/2024. tanévben, és a feladatok időrendi áttekintése

Adatvédelmi tájékoztató a középfokú felvételi eljárás során kezelt személyes adatokról

– PMKIK honlap:

https://v2.pmkik.hu/palyaorientacio/

– Nemzeti pályaorientációs portál:

https://palyaorientacio.nive.hu/

Végül az elmúlt évek tapasztalatai alapján szeretném arra kérni Önöket, hogy a tanulmányi területek megjelölése során kellő körültekintéssel járjanak el. A tanulmányi területek sorrendjére vonatozó döntés meghozatala során a tanulók estében reméljék a legjobb eredményt, de készüljenek fel arra is, hogy gyermekük esetleg nem kerül be az általa leginkább vágyott intézménybe. Minden szempontot mérlegelve alkossák meg a megjelölni kívánt intézmények és tanulmányi területek sorrendjét. A tanulói adatlapon kialakított rangsor végén célszerű olyan tanulmányi területeket is megjelölni, amelyek a tanuló számára kisebb kihívást jelentenek ugyan, de a hosszabb távú céljai megvalósítását még mindig jobban segítik, mint egy esetleg sikertelen felvételit követően az üresen maradt férőhelyek közül kiválasztható, kényszer szülte iskolaválasztás.

Segítő együttműködésüket ezúton is köszönöm!

Kiskunlacháza, 2023. október 26.

Baranyi Béla s.k.

igazgató